Su fidanzamentu de Zizinu, su contu…
Sa die innantis de sa festa, ziu Duminiche at muttiu a Pasqualinu...
di Franco Stefano Ruiu
Giuseppe Biasi, Uomini in cantina (1932 ca), (photo by invaluable.com)
10' di lettura
30 Luglio 2023

Pasqualinu, est innutile, nche torrat semper in mesu de sos contos pejus de su predusimula. Capitat chi Zizinu, su frade mannu, una die s’est accrarau chin su babbu nandeli chi sa dumenica imbeniente aiat appiu festau su fidanzamentu in Murta Maria, su biddizolu de s’ammorada. Ziu Duminiche, peri si Zizinu non si nde fit bocau chin issu, ischiat tottu e fit abbarrau cuntentu meda. 

Zizzinu at precau su babbu de cada manera pro nanchi l’accumpanzare. De andare a sa festa chi deppian fachere e l’at nau: «Deppies bennere bà. Est un’onore chi mi deppies fachere. A s’ammorada e a sa famillia sua li diat fachere piachere mannu a bos connoschere, e jà l’ischies». A ziu Duminiche li fit istau piachiu meda a si tuccare a li fachere s’onore a su fizu ma non istavat bene. S’omine fit intrau bene in edade. Fit pesante de carena, prus ladu che longu e tottu conconadu pro s’asma. A su fizu l’at nau goi: «Coro meu, tue bae in bon’ora e chi Deus t’assistat e chi sa bona sorte non ti bortet sas palas. Jà l’ischis chi deo non mi resesso. Sa maladia m’est pissichinde e cantu mi timo chi non istento a isbodiare sa dommo. Unu biazu che a cussu mi nch’accabbat. Peroe preco a frade tuo, Pasqualinu, de benner’issu in parte mea e de sa famillia! Abbarrati tranquillu chi jà li doe tottus sas avvertenzias pro chi facat a bonu in loccu istranzu». 

Su sapadu, sa die innantis de sa festa, ziu Duminiche at muttiu a su fizu e l’at nau: «Fizu mè, cras deppes tuccare a Murta Maria ca frade tuo si fidanzat chin una pizzocca de ibe. Deo non potto a b’andare e duncas bae tue in parte mea e fache tottu su chi cheret fattu, comente chi bi sia deo». Pasqualinu si nd’est accuntentau de sa fiduzia chi li fit dande su babbu e sun abbarraos de accordu chi s’incras manzanu a impuddile, a ora de sas tres, fit istau tuccau in brizichetta. Su babbu l’at nau: «Non b’at bisonzu de ponnere s’isvellia ca a cuss’ora deo soe giai ischidu e duncas ti mutto deo». 

Pasqualinu at tancau ocros pacu e nudda. A sa tres, ziu Duminiche prontu l’at dau sas urtimas avvertenzias: «Camina abbellu ca est denotte, apperi sos ocros in sas curvas de Papadosa ca sun periculosas e picca custa burrazzedda de abbardente pro ti cazzare su frittu a impuddile». Postu s’est in biazu e at cumintzau a pedalare. A nch’arribbare a Orosei est istau unu jocu ca fit tottu in falada. S’est firmau in unu bellu cantaru ‘e abba e s’at dau un’iffriscada e at sichiu cara a Finiscole. Est Arribbau a in cue chi non fit galu arbeschiu. Comente fit rucrande sa bidda l’est passiu de biere una jannedda aperta e sa luche allutta. 

Ponende ped’a terra at pessau: «Su prus de su caminu nch’est fattu. Pesso chi mi cumbenzat a mi pasare unu pacu. Quasi quasi pedo inoche chi b’at zente ischida si b’at cosa de manicare e bibere». Belle chi sa janna fit aperta at toccheddau su matessi e at iscampiau sa conca. At bidu chi fit sa buttega de unu mastr’e iscarpas chi fit cuminzande a s’ammaniare su travallu de sa die. Pasqualinu s’est presentau e su mer’e dommo l’at accasazau chi bonas manera nandeli de intrare: «Colet a intro chi m’est parende istraccu». At cumintzau chin manera su negossiu pedindeli nobas e l’at cumbidau unu zicchetteddu de abbardente ca a cuss’ora nanchi dechiat. Pasqualinu mancu nau at azzettau chin piachere… E s’abbardente fit bona! Lampu si fit bona! An sichiu su faveddu e su mastr’e iscarpas l’at nau chi de su travallu chi fachiat dae cando fit pizzinnu minore fit cuntentu ca fit resessiu a pesare una famillia manna chene li fachere mancare nudda. Pasqualinu puru li contavat su chi fachiat issu e, tott’ora, istavat pompiande s’orolozu timende non che l’esseret colada s’ora. 

A su mer’e dommo, martedda ca ti marteddo, sa cumpannia de cuss’istranzu li fit piachende e li navat de trattennere ca fit galu chitto e chi, sende su caminu tottu bonu, non bi cheriat meda gherra pro nch’arribbare a Murta Maria. In mancu de un’ora nche fit istau inibe. E Pasqualinu: «Mi paret chi at resone belle chi jà cumbenit de arribbare chitto!». E s’abbardente sichiat a nche falare lisia chi fit una bellesa. Pasqualinu at fattu impresse a li piccare gustu, oignai! Pro non l’essere de mancu l’at nau chi si non li dispiachiat unu zicchetteddu de abbardente lu cheriat cumbidare issu puru. At nau chi non fit de mancu de cussa chi fin bibende ca fit de Uliana, regalada dae amicos suos chi l’aian fatta. Essiu est a fora. Ch’at isortu sa burrazzedda chi fit ligada a ispau a su manubriu de sa brizichetta e torrau est a intro ‘e sa buttega. Nd’at prenau una tassichedda e lia-at porria a su mer’e domo. Issu l’at posta in labras. L’at assazada e chin sa limba s’at lintu sas labras a intro e a fora. Est abbarrau cuntentu nande chi fit bona abberu: «Est forte, saporia e non est affumiada comente a zertas abbardentes chi fachen in Baronia». 

Su mastr’e iscarpas fit limbi presu e fit cuminzande a narrere issolorjos. Pasqualinu non est chi istavat meda mentzus, juchiat sos ocros imbelaos e non ispizzica-vat paragula. S’at pompiau s’orolozu e bidu chi s’ora si fit astringhende s’est dispediu nande chi si a bortas colavat in Nugoro arguai a issu si non lu chircavat. Si nch’est settiu in brizichetta e tuccau est conchi bassu. 

Appustis de belle duas oras de Murta Maria mancu sinzale. Non si bidiat galu nudda. Bella custa! Rucrau at sa bidda de Orosei e peri cussa de Garteddi ma issu non bi s’est mancu sapiu de ube nanchi fit colande. A unu zertu puntu su caminu s’est presentau in arziada e sos contos an cumintzau a non bi torrare. At bidu una funtana e firmau s’est pro si dare un’iffriscada ca su bisonzu bi fit. Torrau est a sedere in brizichetta e torrau at a pedalare a istentu e a conca incurbiada. O raju! A unu zertu puntu, illebiat bene bene sa conca e si firmat ispantau. 

Fit biende cosa e non bi li torravan sos contos! S’at colau su muccadoreddu in sos ocros pro nanchi biere mentzus e duncas? E duncas li fit parende de biere sa cresia de Santa Maria de Nugoro chin sos campaniles postos a band’e palas de sa cresia e non a dainnantis! Candommai? Tando est intrau in pessamentu: «Ma chi mi siat fachende brulla cussu zicchetteddu de abbardente chi appo assazau in Finiscole?». 

«Jà m’est falau su raju! E firmau mi so pro nanchi pasare in Finiscole mih! Gai m’istet s’ocru! E commo itte raju de imbentu li boco a babbu? E a Zizinu itte li naro commo?». 

E duncas at sichiu a pedalare semper a puntassusu. Colau ch’at Isporosile e sos campaniles jà fin issos. Balla si fin issos! Commo jà si bidian a craru! A dare borta non beniat bene ca a Murta Maria nche fit istau arribbau a cosas fattas e duncas at pessau: «Dassamus sas cosas comente sun. Commo, comente torro a bidda tucco derettu a sas postas e telefono a Zizzinu ca deppet essere in pistichinzu e iscrettiu puru». 

Piticca sa cochera! Andau est a sas postas e telefanau at a Zizzinu. L’at tottu pediu perdonu pro su pessamentu chi lis aiat dau a issu e a sos de ibe chi lu fin isettande. L’at contau su contu chene li narrere favula e l’at pediu de si fachere sa caridade de non torrare in surcu a su babbu ca nd’aiat appiu dispiachere mannu. L’at peri prumissu chi cantu prima jà fit istau falau a Murta Maria pro connoschere s’ammorada e sa famillia sua e de pedire perdonu a issos puru. Zizzinu, mancumale, at crumpesu s’isballu de su frade e l’at cussiderau peroe su ‘e narrere jà liu at nau: «Pro babbu abbarra tranquillu chi in surcu jà non bi lu torro ma tue tue ses pejus de su chi ses ettottu!». 

Aghirau est a dommo sua e su babbu l’at tottu accasazau pedindeli sas nobas. E tando sun cuminzadas sas favulas. «Menzus de gai non benit bene bà! Ricchedda est una pizzinna bona abberu, una massaia manna e finzas meda galana». Ziu Duminiche comente at intesu “custa Ricchedda” l’at nau: «E itt’est ricca puru, fizu mè? Si est gai, mentzus puru ca mi nde cumpiaco abberu pro frade tuo!». E Pasqualinu: «Nosse bà. Azes crumpesu male. Ricchedda est su numene!». «Ben appat s’ora – at nau ziu Duminiche -. Zenia de numene chi nche l’an attibbiau! Naro chi li dechet menzus a una gattu!”». E Pasqualinu: «O bà. Peri si non sun riccos sun zentichedda chi istan bene e sun una famillia bona, de zente onesta. E appustis bà su chi contat jà l’ischies est chi si cherjan bene!». Peri su sapiu fit fachende a urtimu Pasqualinu. A bonu puntu semus! Su babbu, cuntentu che Pasca, si l’at tottu abbrazzau e l’at nau: «Fizu meu ‘e su coro, ti torro grassias pro su chi as fattu in parte mea. Commo bae chin Deus e pasati ca nd’as bisonzu. Cras a manzanu, cando t’ischidas e ti nche pesas jà nde torramus a faveddare». E gai sun andaos sos contos.

Salamitra
Memorie di Mimmiu Canu raccolte da Cincino Congeddu

Condividi
Titolo del podcast in esecuzione
-:--
-:--