Su tesoro de ziu Puzzoneddu
A su burdellu, lestru che coette, ziu Pascale Puzoneddu nch’est brincau dae su lettu pro andare a itte fit su raju chi bi fit suzzedende
di Franco Stefano Ruiu
Il tesoro mancato
9' di lettura
11 Maggio 2024

A ziu Pascale Puzoneddu lu muttian gai ca fit minuieddu de carena e pariat unu puzoneddu abberu. Ma cando fit trumentau, a poddiche rizzu, tando cheriat timiu abberu ca si fachiat tottu nerbios. Sos ocros, tando, parian arrajolaos e parian, peri, essindecheli dae sos concales. Ziu Pascale fit bachianubedustu e istavat paris chin d-una sorre e paris ajan dezisu de fravicare una dommo noba de su tottu. E duncas toccavat de nche ghettare sa bezza, ube istavan, e de nde pesare un’attera in su matessi trettu, bella peroe, bella ebbia! Una nada e una fatta! Chircau an su mastr’e muru e peri sos manibales. Belle che derettu an cumintzau sos travallos, ghettandeche sos muros e cantu b’aiat. S’idea fit de fachere sos travallos a trettos. Cando sos muros de nche ghettare nche fin belle che ghettaos de su tottu, e su travallu fit arribbau belle a su pavimentu, provae a pessare itte bi podiat capitare? Non bi sezis resessinde? Est ziu Mimiu chi lu contat: Beh, a ziu Umberto Sulas, semper’a issu, l’arziat a conca de bocare a campu una brulla chi mancu in galera bi podian resessire a la pessare. E duncas, at chircau e accattau una padedda, bae e pisca dae ube, tottu pistoreddada e rosicada dae su rughinzu, e, de accordu chin su mastr’e muru l’at prenada de carbone. A urtimu l’an postu unu copertore a tappu e l’an ligau a filiferru, rughinau peri cussu. A ora ‘e notte, pro chi nemmos si seret abbizau de sa trassa, ambos duos, timende chi los eren bidos, l’an cuzicada a fura chin chinazzos sutta de unu muru chi fin cumintzande a nche lu ghettare. Su manzanu sos manibales, chi non ischian nudda, paris chin su mastru, chi ischiat tottu, an sichiu su travallu ghettandeche sa parte de sos muros chi fin galu rizzos. A unu zertu puntu, toh, essit a campu sa rechillia! De non bi credere. Su mastru est comente chi nche siat ruttu dae artos chelos! “Firmos!” at bochinau. “Firmos ca amus accattau su tesoro, “su tesoro ‘e Mamudinu. Semus riccos!” A sas boche e a s’istripittu nch’est essiu a campu ziu Umberto Sulas (sa buttechedda sua fit in bichinau). Issu puru comente chi non eret ischiu nudda e, paris chin sa zente chi fit accudinde, ses postu a bochinare: “Lestros, muttie su pride a lu beneichere innantis chi su demoniu si ponzat in mesu, e cuminzet a fachere sas maghias”. 

A su burdellu, lestru che coette, ziu Pascale Puzoneddu nch’est brincau dae su lettu pro andare a itte fit su raju chi bi fit suzzedende. Cando s’at bidu sa padedda, galu prus lestru si nche l’est ghettau a supra. Si l’at tottu aggarrada, chin manos e pedes, e naro chi fit una comica a lu biere in cussa manera. E s’est postu a jubilare e a minettare pro istresiare dae sa padedda manibales e mastros: “Abbarrae cancaraos! Sa padedda est sa mea! Est in dommo mea! Cale riccos! Cale su bostru! Su tesoro est su meu e arguai a chie lu toccat!”. Fatt’istat chi s’omine non fit ammentau chi fit galu in piuncos e mudandas longas. Fit tantu su buddi buddi chi juchiat in sa carena, pro cussu tesoro accattau, chi non s’ammentavat nemmancu chi fit supriu a su fravicau gai comente fit sende galu corcau. Mancu male chi sa sorre, issa puru lestra che coette, est arribbada derettu a li porrire pantalones e camisa, e custa puru cheriat bida, ca fit un’ispassiu abberu! Sa zente, in su mentras, a s’istripittu ajat cumintzau a suprire dae tottu su bichinau. Tottus cherian biere su tesoro ‘e Mamudinu. Itte si fit beru, corommeu! Ditzosu issu, cussu a chie li toccavat sa prenda! Corommeu si cussa padedda fit prena abberu de marengos de oro, gaiettottu comente si navat e si crediat! Fatt’istat chi in battor e battor’otto sa boche de cussu tesoro, accattau in dommo de ziu Pascale Puzoneddu, ajat fattu su ziru de tottu sa cussorja! 

Commo torrammus a ziu Umberto Sulas, cuddu chi una nde pessavat e una nde fachiat. Issu fit accudiu comente a tottus sos atteros e si fit apposentau in mesu a sa zente, peroe fit dae derettu a mimula sichìa. “Apperie sos ocros. Muttie su pride. Muttie su pride raju! Mirae chi su demoniu si nche ponet in mesu e fachet dannu!” Ziu Puzoneddu, timendesila, a bortas, su pride jà l’at fattu muttire abberu.  A biere si si la fit timende! E duncas at mandau sa sorre a cresia. Issa jà est andada tottu impressia e, pacu appustis, jà est torrada paris chin pride Dente. Pride Dente, lampu, fit unu pride e un’omine abbistu e duncas, dae comente fit arribbande a su fravicau, inube nanchi ajan bocau a campu su tesoro, derettu nch’at allampanau a ziu Umberto Sulas. “Mmmmm! – s’at pessau – Cantu mi timo chi inoche non b’appat ghelea ordia dae Umberto Sulas!” Cante cante, de badas non podiat essere cussa pessada. Fatt’istat chi Pride Dente, belle chi pariat tottu un’abbolottu, e chi su ‘e fachere cheriat fattu, s’istola, sutta ‘e su gattile, si l’at deppia ponnere su matessi, semper de prus a mala gana peroe. E semper duncas, innantis de cumintzare sas precadorias, at pediu a sos chi fin in cue de s’imbrinucare, tottu cantos. Cando los at bidos imbrinucaos at cumintzau a narrere su ‘e narrere sas precadorjas chi nanchi bi berian cando nanchi s’accatavan sos tesoros. At pediu chi tottus eren precau paris chin issu, mascamente cussos chi a cresia non b’intravan ca nanchi non bajulavan su fracu de sa chera. Beh, b’at de non bi credere, peri ziu Umberto, chi de zertu non fit devotu, si fit imbrinucau issu puru. Eh ma! In su mentras chi fin precande capitat chi sos ocros de ziu Umberto e de pride Dente si sun addobiaos. Un’attimu! Est bastau un’attimu. Un attimu in su cale, pride Dente, a isbuffidas e peri arrennegau, l’est passiu de aere crumpesu sa trassa e s’at pessau: “Bih non m’appas cumbinau una brulla de sas tuas bih! Non ti lu facat Deus!” Ziu Pascale Puzoneddu, intantu, fit resessiu a si bestire sos trastos, male comente ajat pottiu, e istavat andande e torrande, pejus de unu chindalu. Non bidiat s’ora chi esseren finias sas orassiones chin sas cales su pride, pro su prus, l’istavat nande de nde fachere parte, de cussa grassia ‘e Deus chi bi deppiat essere in cussu tesoro, su tesoro ‘e Mamudinu! Andavat bene e si nde collire bona parte, a si la godire, peroe toccavat de pessare peri a sos poveros, e mascamente a sa cresia ca su bisonzu bi fit, e meda puru. E sa precadoria pariat chi non deppiat arrimare. Ben appat s’ora, sa precadoria Pride Dente jà che l’at accabbada. E commo? Pride Dente, tott’in d-unu, narat a sos operajos de li dare una tanazza pro iscopercare su tesoro. Li dan sa tanazza e issu s’est postu a truncare su filiferru chi ligavat sa padedda a su copertore. Su coro de ziu Puzoneddu pariat chi nche l’esseret essinde a fora dae costazos. Fit tottu a bulluzu. Sa zente, posta a rolliu, fit a ispintas pro nanchi biere. Tottu cantos juchian sos ocros appirastraos. Ohi corommeu cussos marengos de oro! E chie nd’aiat mai bidu unu chi fit unu! Commo provae a bos frigurare itte nanchi bi podet aere suzzessu cando Pride Dente, pesandesi rizzu de malu grabbu, lis at bochinau: “Conchinos sezis? Biende sezis chi inoche b’at carbone ebbia!” 

In cue si cheriat Pride Dente. A sa parada non b’est istau diaulande. Tuccau s’est derettu, de mala manera, in mesu a sa zente chi fit galu a ispintas, es’est astrintu cara a cara chin ziu Umberto e l’at bochinau: “E jai b’as cambiare cras jà. Beffulanu!”. Ziu Umberto, fit comente chi si l’esseret isettande: “Deo app’a essere beffulanu, pesso, peroe, chi bostè appat faddiu sas precadoria. Chi nd’appat nau atteras. S’attera borta imparet a narrere sas chi bi cheren, chi fachet mentzus, e at a biere chi su demoniu non b’at a resessire a lia fachere a dispettu, mudande sos marengos de oro in carbone de linna ‘e chessa”. 

Gai torran sos contos de su tesoro de Mamudinu chi s’est torrau a carbone. E sa neche de chie podiat essere? De Pride Dente ca, sa borta, non ajat inzertau sas precadorjas de narrere in s’occasione. E ziu Puzoneddu? Miserù issu chi b’aiat crettiu e chi fit giai contande sos marengos, cussos de s’ammantennere e cussos de dare a sos chi nd’aian bisonzu, peri a sa cresia.

Chin sa presse de arrimare su contu, mi nche fippo ismenticande de numenare a ziu Umberto, su mastru carzolaiu nugoresu, su mere de sas mentzus brullas nugoresas. 

Salamitra

Condividi
Titolo del podcast in esecuzione
-:--
-:--