Su contu ‘e Mariedda
di Franco Stefano Ruiu
Giuseppe Biasi, Interno di cantina con figure (1935) - Catalogo generale dei Beni culturali
13' di lettura
24 Febbraio 2024

In custu contu sa malasorte pissichit a Mariedda chi non est cudda chi in d-una die de iberru mala e fritta, die chi fit froccande a frocca lada, ghiravat, tottu tostorada, chin sa brocca a cuccuru, dae Istiritta. Nosse, sa Mariedda de custu contu est un’attera, sun medas atteras e non sun tostoradas dae sa frocca ma pissichia dae sa malasorte. Sun atteras sas Marieddas a sas cales sa tilicherta lis est essia a campu a duas coas e misèras issas ca lis toccavat e lis toccat de bajulare su chi non si podet e deppet bajulare. Est ziu Mimiu, semper issu, chi contat custu contu in su cale, a urtimu, intrat in parte issu puru. 

Mariedda e Peppeddu
Mariedda fit de famillia bona. Non fin riccos ma istavan bene. Famillia bona, galana e zeniosa, de manos bonas e fachjola. Su maridu imbetzes, Peppeddu, fit mandrone e bissiosu e imbeleschiu a su binu: abbarravat die manna chin die banduleri dae un’atzilleri e s’atteru. Mariedda a tempus suo si nde fit incantada pro sa bellesa de cussu zovanu. Sa mama l’isfacchilliavat: «Fiza mea ‘e su coro bocali sa fune. Sos quadros s’impiccan a su muru. Torr’a dommo e lassalu chi s’impicchet a sa sola, chi si tiret su trucu». 

Mariedda ajat fattu impresse a si segherare de s’isballu. E duncas fit bajula ca ti bajulo ma fit peri cumintzande a perdere sa passentzia. Fit sempere a minetta de lu piantare ma lu navat chin s’ispera chi issu s’esseret ispreauca troppu fit su bene chi li cherjat. Ma sas minettas de sa muzere a Peppeddu non li fachian né frittu e né caente. 

Capitat chi, a sa solita, Peppeddu unu sero torrat a dommo a sa manera sua, imbriacu a s’urtimu puntu. Mariedda at intesu s’istripittu de su maridu a muricu chin sa chirca de sa janna e ispinghende ca nanchi cheriat intrare. Ma non beniat bene ca issa, su sero, timende sa trassa, ajat colau su passadore e duncas issu nd’ajat gana de ispinghere. Est iscampiada a sa bentana e bidu ch’at a Peppeddu tott’a ghemidas dae s’imbriachera. L’at ghettau duas boches arrajoladas e l’at nau: «Arguai a tibe. Non t’attrivas a ponnere pede in intro ‘e dommo! Essimi derettu! T’appo abertju. Non de potto prus! Tucca a dommo tua chissai chi mama tua resessat a ti bajulare».  

Peppeddu, comente chi l’esseret falau unu raju, est abbarrau mudu che croca. Pessamentosu e chene ischire itte nanchi deppiat fachere, tordinu tordinu est tuccau derettu e conchi falau cara a dommo de mama sua, zia Chischedda. Sa mama, chi connoschiat sa repula chi fit su fizu, at pessau derettu in malu: «Aitte ses goi che cane chene mere? Iscummitto chi as ispizau chin muzere tua! Eh jà diat essere chin resone jà povera femina!». E Peppeddu: «Bocau fora m’at! Che cane runzosu. O mà, fachie su piachere: baze e nazeliu chi li pedo perdonu e chi dae oje non l’appo a dare prus unu dispiachere chi est unu!». Sa mama fit gai. Non ischiat su pessu ‘e piccare. Fidussia in su fizu non est chi nd’ajat, peroe pro non dare itte narrere a sa zente a malaboza at dezisu de andare a domm’e sa nura. 

Sa socra
Zia Chischedda, s’iscura, che mama bona andada jà est e toccheddau at a sa janna. Mariedda est iscampiada a sa bentana e pompiau at chie podiat essere. In coro suo fit pessande chi non podiat essere si non sa socra. Non fit sa prima borta chi sa povera femina andavat a l’accattare pro custos bisonzos. Fritta che nibe, l’at apertu sa janna e l’at nau de intrare. Sa povera betza chi non ischiat a cale banda si zirare, mancu dae cale banda cumintzare su faveddu, s’est umiliade precande sa nura de lu torrare a collire nandeli chi su fizu l’ajat fattu promissa de cambiare de non toccare prus tassa ‘e binu e de torrare derettu a su travallu. Mariedda est abbarrada gai. Non ischiat su ‘e fachere. Peroe sa socra li fit fachende dolu ca juchiat sos ocros uffraos e prenos de lacrimas. «Ascurtae – l’at nau – e poniebbollu bene in conca ambos duos. Nazelju chi custa est s’urtima borta abberu e chi si lu faco lu faco pro bois e non pro issu. Nazelju a cussu bumbone chi torret. Cras manzanu peroe ca custu sero l’appo bidu chi est a isgrisju e abertielu chi si lu cravet bene a isticchidura in sos cherbeddos chi non ponzat prus pedes in brusa ca lu boco fora e non bi lu torro a collire prus. Non de potto prus. Nd’appo peri birgonza de bos narrere su chi dia deppere e commo baze in bonora». E dispediat l’at. A sa ghirada de sa mama a dommo sua, Peppeddu, meda pessamentosu e conchi falau, at ascurtau comente si toccat sa preica de sa mama. A urtimu, comente unu cristianu iscuttu a fuste, tordinu tordinu, est artziau a s’apposentu suo a si corcare. 

Peppeddu pariat un’atteru
Su manzanu, chittulanu s’est pesau e tuccau jà est pro torrare a dommo sua. Sa muzere si nche fit pesande e bidu nche l’at dae sa bentana. Fit a furriu in su bichinau. Galu non s’attriviat a toccheddare sa janna. Fatt’istat chi derettu non bi l’at apertu finzas pro remonire su loccu e pro dare s’ora a sa die de s’iscrarire. «Intra l’at nau, non ti naro nudda. Credo chi l’appas crumpesa e bene puru, ca si nò est pejus pro tene!». Peppeddu tottu dolimorjosu at cumintazu chi sas moinas suas. At cumintzau chin s’accasazu a sa muzere e s’est postu a pranghere a corrjolu. L’at pediu perdonu e l’at abbratzada chin affettu. Mariedda, cori modde comente fit, at sichiu in sa matessi faina. Si l’at abbratzau issa puru si sun appacchiaos e nch’an iscontzau su lettu. Non paret beru!

Dae s’incras a manzanu Peppeddu at chircau e accattau zorronada de travallu. Dae derettu at fattu su dovere suo in su travallu e mancu bene urtimada sa zorronada ghiravat derettu a dommo sua pro accasazare sa muzere. Pariat abberu un’atteru! Mariedda non b’istavat in sa beste. Fit cuntenta che Pasca e fit premurosa chin su maridu chi semper prus pariat su bellu zovanu connottu a pitzinnia. E goi che isposos friscos an tirau pro una bindichina ‘e dies. 

Sa die de sa paca
A dolu mannu, arribbada est sa die de sa paca! Peppeddu fit cuntentu e s’istavat pessande e nande: «Non mi paret beru! L’intrego tottu su dinare a Mariedda e li comporo peri unu regaleddu!». Ma sa malasorte fit appostada in su cuzone e s’est posta de rucrau cando tott’in dunu sun essios a campu sos cumpanzos. «Ello! Oje chi ses addinarau gai ti nch’andas? Non bi l’iffundes sa paca nò?» Peppeddu a cussa s’est umbrau li pariat letzu a non bi los cumbidare e duncas lis at nau: «Tirae impresse peroe una e a terra ca Mariedda m’est aisettande». E intraos jà sun a s’atzilleri e mai bi seren intraos! An cumintzau unu ziru Peppeddu, unu ziru Antoneddu, un’atteru ziru Banneddu… e gai sichinde. Una tassa iffatt’a s’attera e lis at iscuricau. Su focu inchesu est andau semper prus temperande e issos semper prus carasande. Su zillerarju los fit apprettande ca fit ora de tancare. Tottu de badas. Issos fin a binchidas de pare, a chie prus nde podiat gastare. A urtimu, essios sun e cadaunu a dommo sua, mancu nau a istontonadas. 

Peppeddu s’est accattau solu che fera e at cumintzau a si l’isminujare mancari non seret in tinu ma jà fit cumintzande a si segherare. «Non benit bene – si navat a sa sola –. Naro chi ghirande a cust’ora e in custa manera non pesso chi Mariedda mi l’apperjat sa janna, e chin resone! E mama? Poverittedda! Pacubene suo! Chin tottus sos juramentos chi l’appo fattu deppet essere a secacoro! Intè Peppè ses meda ma meda pejus de su chi ses! Cando pesso a mama, a su tribulare chi at fattu pro tirare a dainnantis… Biuda dae pitzinnia… e muzere mea? Fachende sa teracca in domm’anzena. Andande a cochere dae una domm’a s’attera. Non benit bene a sichire goi! Bocali de capu e tuccati in Germania nande chi nono resessis a fachere fortuna. Cras manzanu mi tucco chin su primu trenu. Colo a saludare a mama. Mariedda? Nosse. Non bi l’appo su coratzu».

E gai s’at colau sa notte a furriu e s’incras, a manzanile, chene arbeschere, est andau a saludare sa mama. At remoniu sos pacos pinzos chi bi podian essere e at derettau, lestru, a s’istassione. E partiu est! 

Un’abbisu a su telefono
B’at colau meda tempus e in bidda de Peppeddu non s’at intesu prus nudda. Sa zente istavat pedinde a ube nanchi podiat essere tuccau ma nemmos ischiat nudda. Chie navat goi e chie navat gai. Sa muzere, cando zente de intro li pediat, a dispettu rispondiat de mala manera: «Chissai chi si siat irfrogorau. Chi s’allugat non mi nd’affuttit nudda!».

Appustis de tres o battor meses (commo est ziu Mimiu matessi chi s’accrarat) m’est arribbau un’abbisu a su telefono. Fit dae sa Germania. Appo artziau su telefono e derettu appo connottu sa boche: «O nò. Bois ebbia mi podies dare una manu de azudu. Isto bene. Soe travallande a zorronada intrega. Non soe bibende prus e soe resessinde a ponnere carchi soddicheddu a banda pro cando ghiro. Fachiebbolla sa caridade. Bos pedo unu piachere e Deus bo lu pachet. Andae a ub’est muzere mea. Nazeliu chi commo soe un’attera pesson’abberu e chi la preco che Santa. Nazeliu chi soe sempere pessande a issa. Chi mi perdonet e chi benzat a inoche chi nde faco una signora, lu juro».

Ziu Mimiu
Commo lu naro a bois (est torra ziu Mimiu chi faveddat): «Podies crumpendere chi cando b’est in mesu s’Ozu Santu s’omine non si podet trocchere a banda e chi, anzis, est obbricau a fachere imperjos dilicos che a cussu chi mi fit pedinde fizolu meu. Fattu a nonnu m’est toccau de li fachere sa prumissa chi s’imperju liu fachio. E chi, a urtimu, lu chircavo pro li dare sa risposta.

E tuccau jà soe, tottu corconosu e a conca falada. Mariedda fit in s’antaril’e sa janna de domo sua, mundande. Comente mi nch’at bidu, tottu premurosa m’at saludau chin meda grabbu e m’at nau de intrare. Juro chi non ischio dae ube cumintzare su ‘e narrere e duncas l’appo pediu sas nobas chi si pedin in cada occasione. Comente istavat de salude e de atteru, mascamente de atteru». 

«Sas nobas jà las connoschies cantu a mimme. Las sezis biende. Prusapprestu, custa bennia pesso chi non siat de badas. Cosa mi deppies narrere? Bos naro derettu peroe chi si sezis benende pro fizolu bostru dassae sas cosas comente sunu. Non cherjo ischire nudda. Fachiemi su piachere de non mi lu mentovare nemmancu ca non bi lu cherjo biere prus mancu pintu!». E deo, ca sa parte mea deppio chircare de la fachere: «Lassa chi ti nere. Ascurtalu bene su chi ti deppo narrere ca ti lu deppo narrere. Fizolu meu non est prus che a prima. M’at telefonau dae sa Germania. Disisperau. Pedinde perdonu a tibe e a tottu-cantos, e soe cumbintu chi custa est abberu sa borta bona». E issa, lestra che coette: «Deo bos appo meda rispettu ca lu meritaes tottu cantu su rispettu, peroe bo lu pedo pro caridade cambiaemi porrogu e nazeliu chi jà mi bastan sas bortas chi m’at futtiu e chi non mi chirchet prus. In criantzia a bois lu potto narrere ca sezis pessona bona. S’urtima borta chi l’appo collju, l’appo fattu pro sa mama, ca poveritta m’ajat fattu dolu, non pro issu. Abbarrau est una bindichina ‘e dies fachende a bonu. E a urtimu? M’at torrau a futtire! Dae tando soe galu a lu biere e a l’intendere». «Si est gai ti doe resone fiza mè. Abbarraticche comente ses. Perdonami pro custa bennia ma deppio bennere… e chi Deus t’azzudet».

Unu contu de sufferenzia
Est goi, in custa manera, chi ziu Mimiu accabbat de contare su contu de Mariedda e de Peppeddu. Unu contu de sufferentzia. Su bumbu at fattu dannu in bidda nostra ca s’omine, jà l’ischimus, chi pro esser’omine non podet essere sìnzeru. Sinzèru eja, non sìnzeru. B’at de narrere peroe chi, narat su ditzu, est chin su binu chi essit a campu sa beridade, sa sinzeridade de sos sentidos de sa pessone e duncas s’omine. Si unu fit labbaru e a sìnzeru resessiat a lu cubare de essere unu labbaru chin duas tassas de binu essiat a campu su chi fit. Sinzèru eja peroe bumbone e malassortau puru. Cumpresos nos semus? Chin salude.

Salamitra

Condividi
Titolo del podcast in esecuzione
-:--
-:--