Paskedda
di Franco Stefano Ruiu
4' di lettura
4 Giugno 2023

Nosse.. non est beru chi sos contos nanchi torran, mancu pro brulla! Mancu si ti paren galanos bi torran. Non bi torran e basta… eh.. gai est! A dolu mannu de Paschedda, una poveritta nugoresa de tantas bidas fachet chi in sa bellesa de sos contos li toccavat de bi credere… pro bisonzu, a dolu mannu suo. Fit biuda, chin d-una dechina de fizos a garrigu, naschios in una bindichina de annos de cojbiu e creschios battallande chin sa gana binchidora.

Nd’aiat asiu poveritta de pessare chi s’incras, in bucca e janna, podiat accattare non naro una padedda prena de marengos de oro ma nessi una taschedda garriga ‘e reccattu pro chircare de ammasedare sos cascos de gana de cussas creaturas chi sa bida l’aiat intregau pro nanchi las pesare. 

Su tempus lu trampavat male comente podiat, ca a su tempus azzudos dae non isco chie non bi nd’aian, atteru che brullas. E duncas pesso chi die pro die eret chircau de lu trampare cussu tempus malaittu buscande zorronadas, mancari un bucca ‘e furru cochende pane anzenu chin s’isettu de carchi pizu de panelentu. O de carchi cotzula pintada. O andande a su Monte chin sa crapa mannalitta e chin sa malasorte a coddu pro remonire lande pro su porcu suo pesau in sa corte male comente podiat e peri pro sos porcos chi non fin sos suos. Nande chi nono li toccavat de carrare abba chin sa brocca a cuccuru pro meres chi non aiat e de labare pannos in Caparedda o in carchi trolliu. Su prus, peroe, deppiat essere a facher linna in sas ladas de su Monte pro sos bisonzos suos e peri anzenos. Cussu fit “Su connottu”. Cussu disisperu fittianu chi tott’in d-unu fit benende a mancare. Cussa si chi est istada una temporada non cherfia dae Deus ma dae sos cristianos tattaos de cada manera e non mortos de gana che a issa. S’abba de sos traghinos jas’ischitchi curretamare e duncas sos benes a cumone fin isghelande. Pro una lezze pessada in terr’anzena sos padentes de sa bidda peri cussos de su Monte benian a essere de sos pacos meres ebbia chi aian su soddu pro los podere comporare. E duncas non prus a cumone, a su connottu ma tancaos a muru, pro fachere linna e carbone. Sa zente aiat cumintazau a trepeddare. 

S’arrenegu si bidiat e s’intendiat ma nemmos s’attriviat prus de su tantu pro chircare de torrare sas cosas a su chi fit istau a su chi pariat “su zustu”. Si narat chi su bisonzu nanchi ponet su cabaddu toppu a currere si biet peroe chi cabaddu toppu in bidda bi nd’aiat un’ebbia cussu de Paschedda Zau, misera issa. De badas non est si toccavat a issa prus de attere a ponnere isprones pro chircare de bortulare sa bagna pro nanchi torrare sas cosas a su connottu. Ohi ti torro… Est pro custu contu, mascamente pro custu… chi sos contos ja sun bellos, ma non bi torran… ca sa borta non bi sun torraos e “cussu connottu” est abbarrau unu disizu…

Tene passenzia Pasché… si s’abbolottu chi as pesau non est istadauna tempodada de iberru ma de istiu e si a bortare su tempus a s’imbesse non bi ses resessia. Tene passentzia Pasché… e cussidera…

Salamitra

Condividi
Titolo del podcast in esecuzione
-:--
-:--